Otvoren stečajni postupak nad pravnim licem “R&S Company” d.o.o. Prnjavor

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 133527 20 St, od 30.7.2021. godine, otvoren stečajni postupak nad pravnim licem: “R&S Company” d.o.o. Prnjavor, Magistralni put bb.

Stečajni upravnik je Žarko Janković iz Banje Luke.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u “Službenom glasniku Republike Srpske”, prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučni povjerioci, da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 169. Zakona o stečaju).

Povjerioci su dužni uplatiti taksu na prijavu potraživanja na žiro račun republičkih javnih prihoda – takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, opština 002, budžetska organizacija 1085001, u iznosu od 1% od vrijednosti potraživanja s tim da taksa ne može biti manja od 50,00 KM niti veća od 10.000,00 KM, a kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja.

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti ispitáne prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 18.10.2021. godine u 11.00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, Gundulićeva ulica broj 108, u velikoj salui prizemlju. Ročište na kojem će se na osnovu izvještaja stečajnog upravnika odluci daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan i na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta.

Rješenje i oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 30.7.2021. godine.

Tagovi: